1

شرکت وستز بالاترین خریدار ضایعات در ایران ( شاه کرمی ۰۹۱۲۲۸۸۴۷۱۶ )